Tagasi uudistesse

JÕUD INIMESES JA TEMA ÜMBER

 1. INIMEST VÄLJASTPOOLT ÜMBRITSEVAD JÕUD
 2. MEES- JA NAISENERGIAD INIMESTES
  1. Šamanistlik lähenemine inimese olemuse kirjeldamisel
  2. Materiaalses maailmas Yin ja Yang mõningaid vormilisi avaldumise aspekte
  3. Energeetilises maailmas Yin ja Yang mõningaid avaldumise aspekte
  4. Informatiivses maailmas Yin ja Yang mõningaid avaldumise aspekte
  5. Inimeses projetseeruvad kolm suurt ilma
  6. Inimtüübid - mehed
   1. Supermehelik mees
   2. Mehelikult lapsik mees
   3. Naiselikult lapsik mees
   4. Supernaiselik mees
  7. Inimtüübid - naised
   1. Supernaiselik naine
   2. Naiselikult lapsik naine
   3. Mehelikult lapsik naine
   4. Supermehelik naine
  8. Sooliselt lõhestunud inimtüüpide kokkuvõtvad kirjeldused
 3. VIIENDA ASTME SEMINARI TEEMAD

INIMEST VÄLJASTPOOLT ÜMBRITSEVAD JÕUD.

Inimesele on väljastpoolt suunatud kolm sisemiselt polaarset lõputut Olemise jõudu (ilma):

 1. Vaimsuse ja materiaalsuse jõud, mis on vertikaalse orientatsiooniga ning suunatud ülevalt alla ja alt ülesse.
 2. Mineviku ja tuleviku jõud, mis on horisontaalse orientatsiooniga ning suunatud tagant ette ja eest taha.
 3. Mehelik ja naiselik jõud, mis on ka orienteeritud horisontaalselt ning suunatud paremalt vasakule ja vasakult paremale.

Inimese elujõu (energiate) jaotumine nende kolme suure jõu ning nendes olevate kuue vastandsuuna vahel, määrab ära tema intellektuaalsed ja vaimsed omadused; emotsionaalsed ja energeetilised omadused ning füüsilise keha vormi ja selle omadused.

Inimese kehas projetseeruvad need jõud:

 1. Pea – keha.(vaimsus – materiaalsus)
 2. Keha esikülg – tagakülg.(tulevik – minevik)
 3. Keha parem ja vasak pool.(meesenergiad – naisenergiad)

Pea ja keha vaheline elujõu jaotus võimaldab mõista:

Keha esi – ja tagakülje vaheline elujõu jaotumine võimaldab mõista

Keha parema ja vasaku külje vaheline elujõu jaotus võimaldab mõista:

Tavainimesele kõige kergemini kogetav on parema ja vasaku kehapoole vaheline elujõu jaotumine.

Allpool ma püüangi lühidalt lahti kirjutada inimese vaimse, emotsionaalse (energeetilise) ja füüsilise avaldumise, tehes seda mees – ja naisenergiate; keha vasaku – ja parema poole; vasakult tuleva ja paremalt tuleva jõu kontekstist

 

MEES – JA NAISENERGIAD INIMESTES.

Kõik siin ilmas kannab endas kahte omavahel polaarset jõudu - mehelikku ehk Yang ja naiselikku ehk Yin printsiipi. Absoluutselt kõiges on nad esindatud ning nende jõudude omavaheline suhtestumine määrab ara nii sisulise kui ka vormilise avaldumise.
Ei ole olemas puhtalt mehelikke või naiselikke vorme ja sündmusi, vaid on seisundid, kus mees - ja naisprintsiip on erinevates vahekordades ja suhtestustes üksteisega läbi põimunud ning avalduvad siis informatiivselt, energeetiliselt kui ka vormiliselt.
Selline mees – ja naisenergiate sümbioos on hästi kujutatud ja kirjeldatud tuntud taoistlikus Yin ja Yang monaadis.

Nii ka inimeses.

Šamanistlik lähenemine inimese olemuse kirjeldamisel

Šamanistlikust vaatenurgast on inimene kaksikolend.
Kõigepealt on inimene üheaegselt Vaimne kui ka Materiaalne olend, kes kannavad omakorda endas vaimolenditena Sisemist meest ja Sisemist naist.
Vasak kehapool ja parem ajupool on seotud Sisemise naisega, parem kehapool ja vasak ajupoolkera aga sisemise mehega.
Inimese kehas on nad keerulise konfiguratsiooni ehk joonisena üksteisega läbi põimunud.
Igas inimeses on välja kujunenud temale omane Sisemise mehe ja Sisemise naise suhtestumine, mis avaldub kehavormides, kehakeeles, emotsionaalsete seisunditena, elamise strateegiate ja harjumustena, veendumustena.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii meestel kui naistel üheks põhiliseks eluülesandeks on viia igapäevaelu tingimustes enda mees - ja naisenergiad sisemiselt tasakaalu -- sulandada tundmatu tuntuga ning sündima sisemiselt uues kvaliteedis.

Tavateadvuse jaoks materiaalses maailmas tuntakse mehed ja naised ära domineerivalt avalduvate Yin ja Yang vormiliste tunnuste järgi.

Materiaalses maailmas Yin ja Yang mõningaid vormilisi avaldumise aspekte:

Mehelik printsiip avaldub kiirgavusena, valgusena, teravate vormidena,väljapoole ulatuvustena, kumerustena, läikivusena kõvadusena, tugevusena, jäikusena, pingestusena, täitumusena, liikumisena, laienemisena, aktiivsusena, väljaspool olevana, materjalina.
Kõikide nende omaduste avaldumine on meesenergia tugevuseks, klammerdumine nende külge aga muudavad need tema nõrkusteks.

Naiselik printsiip avaldub neelduvusena, pimedusena, ümarate vormidena, sissepoole ulatuvustena, nõgusustena, pehmusena, nõrkusena, paindlikkusena, järeleandlikkusena, tühjusena, passiivsusena, paigalseisuna, koondumisena, seespool olevana, materiali puudumisena.
Kõikide nende omaduste avaldumine on naisenergia tugevuseks, klammerdumine nende külge aga muudavad need tema nõrkusteks.

Energeetilises maailmas Yin ja Yang mõningaid avaldumise aspekte:

Energeetiliselt avalduvaid mehelikke ja naiselikke aspekte tuntakse inimeses ära erinevate mõtete, emotsioonide, kehaseisundite, käitumisstrateegiate ja harjumuste tunnetamise ning teadvustamise kaudu.
Mehelikeks ehk Yang energiateks võiks lugeda tegutsemisele, tugevusele, edasipürgimisele, võitlemisele, sundimisele, alistamisele, agressiivsusele, aktiivsusele, andmisele jne orienteeritud mõtteid, emotsioone, tundeid, soove, ja strateegiaid. Näiteks huvi, enesekindlus, otsustavus, vaprus, viha, raev, jne.
Naiselikeks ehk Yin energiateks võib lugeda tegevusetusele, nõrkusele, alistumisele, leppimisele, hoolitsemisele, kogumisele, säilitamisele, vastu võtmisele orienteeritud emotsioone, tundeid, soove, seisundeid ja strateegiaid. Näiteks hellus, õrnus, kurbus, enesehaletsus, kartlikkus, ebakindlus, oskamatus, süütunne, häbi, jne.

Informatiivses maailmas Yin ja Yang mõningaid avaldumise aspekte:

Informatiivsed mehelikud ja naiselikud aspektid avalduvad mõtlemistüübis ning iseenda ja maailma teadvustamise viisis järgnevalt:

1. Mehelik ehk Yang mõtlemine - Esimene tähelepanu

Kõik mis on reaalne, ratsionaalne ja lineaarne - see on meheliku ehk Yang printsiibi avaldus.
Mehelikku mõtlemist iseloomustab suund järk-järgulisele, ratsionaalselt analüütilisele mõistmisele. Püüab tervikut jagada algosadeks ning nendest siis kombineerida uusi võimalusi. Mehelik mõtlemine on alati algmaterjali vangistuses.

Ta suudab hästi konsentreeruda kõigele reaalsele ning seda siis kirjeldada, kasutades analüüsimist, kontrollimist, kritiseerimist ja hindamist.
Yang mõtlemise abil jõutakse algpunktist lõpp - punktide omavahelist vahemaad lineaarselt läbides.
Mehelik mõtlemine on ruum-ajalik ja suunatud väljapoole.Mõtlemise aadressid ehk eesmärgid on välised ning nendeni jõudmiseks on vaja läbida välise vahemaa ühikuid. Sündmusi kirjeldatakse, lähtudes algpunkti võimalustest. Selle mõtlemistüübi jaoks lõpmatus asub kuskil väga kaugel väljapool.

2. Naiselik ehk Yin mõtlemine - Teine tähelepanu

Kõik, mis on müstiline, intuitiivne, irratsionaalne ja paradoksaalne - see on naiseliku ehk Yin printsiibi avaldumine.
Naiselikku mõtlemist iseloomustab püüd kannatamatult ja järjepidevusetult mõista toimuvat.Temas puudub ratsionaalsus, järjepidevus, see-eest on paradoksaalsus, kaootilisus ja ettearvamatus, mis avaldub intuitiivsusena, spontaansusena ja loomingulisusena.
Ta on suunatud sissepoole. Tema omapäraks on nägemuslikkus, kujundlikkus, abstraktsus, kaootilisus, nõrk konsentratsioonivõime ning soodumus kinni jääda kõigesse kogetavasse.
Tekivad paradoksaalsed, esmapilgul mõttetud seosed, mis lõppkokkuvõttes osutuvad tõesteks.

Mehelik- ja naiselik mõtlemine,mehelik ja naiselik iseenda ja maailma teadvustamine, on täiesti erinevad.

3. Terviklik mõtlemine - värav Kolmandasse tähelepanusse

Seisundis, kus mehelik ja naiselik mõtlemine toimivad tasakaalustunult ja üheaegselt, tajutakse iseennast ja maailma holograafiliselt, terviklikult.See on kvalitatiivselt täiesti uue iseenese ja maailma teadvustamise sünd, mis tekib meheliku ja naiseliku mõtlemistüübi harmoonilisel sulandumisel, kus:

Seisundit, kus mees ja nais printsiibid on sisemiselt tasakaalustunud nimetatakse mitmeti: armastuse - tingimatuse seisund, valgustunud, samadhi, budha, tao, jne . ning see seisund avaldub inimeses avatusena, huvina, hoolivusena, tänuna, imetlusena, üllusena, austusena, väärikusena, otsustavusena, paindlikkusena , mis on põhilised energeetilisi varjundeid andvad emotsioonid selles seisundis.

Inimese kehas projetseeruvad kolm lõputut Ilma:

Peas toimuvad informatiivsed protsessid omavad inimeses olulist häälestavat rolli, kuid hõlmavad oletatavalt inimese olemusest siiski vaid 1/3 osa. Ülejäänud 2/3 olemusest on seotud rinna ja kõhu piirkonnaga (energeetiliste ja materiaalsete protsessidega). Selline Yin ja Yang energiate suhe, nagu on peas, ei pruugi olla kehas.
Inimestele füüsiliste tunnuste järgi identifitseerivat hinnangut anda ja iseendaga suhtestada on sama pinnapealne, kui võrdsustada jäämäe suurus sellega, mida veest väljasolevana näeme.
Mitte alati ei ole füüsilise mehe nahas emotsionaalselt ja mõttemaailmalt mees ning füüsilise naise nahas emotsionaalselt ja mõttemaailmalt naine – siit tulenevalt on väga erinevaid inimtüüpe.

Inimtüübid

MEHED

Keha vasakus ja paremas pooles olev jõuhulk on kõige olulisemaks teadvuse seisundite määrajaks inimesel.
Allpool kasutatav inimtüüpide kirjeldamise süsteem võtab aluseks elujõu jaotumise keha vasaku ja parema poole vahel, ta on oluliselt lihtsustatud ning tugineb Sergei Strekalovi ja minu isiklikel vaatlustel ning subjektiivsetel kogemustel.

1.Supermehelik mees -- Peas valdavalt mees - kehas valdavalt mees

Mehelikult harmooniline inimtüüp. Tüüpilised " matšod "
Vähe juttu, palju konkreetseid tegusid. Vähe tundeid, emotsioone, see-eestpalju kehalisi soove. Palju füüsilist seksuaalenergiat. Füüsiliselt tugevad ja vastupidavad, vitaalsed, tugeva tumedate karvade kasvuga kehal.
Väga järjekindlad, hea keskendumisvõimega, otsustavad, sageli isekad ja agressiivsed ebamugavuste suhtes. Suur ego.
Orienteeritus materiaalsusele ja praktilisele eneseväljendusele - töö, seks ja söömine (eriti punast liha.).
Naiste suhtes üleolevad. Naised on nende jaoks seksiobjektid, võimalused ennast paljundada.
Hea kontakt Tahte, kui universaalse loova jõuga, mis teeb nad potensiaalseteks maagideks. Materiaalsed nägijad.
Kui õpivad tunnistama ja valdama naiselikke energiaid iseenestes – õpivad kogema tundeid ja emotsioone ning nägema visioone, neid igapäevaelus kasutama, siis hakkab nende loov Tahe avalduma.

2.Mehelikult lapsik mees -- Peas valdavalt mees - kehas valdavalt naine.

Mehelikkus peas püüab allutada naiselikkust kehas.
Nõrk kontakt soovidega, hea kontakt emotsioonide ja tunnetega .Avatud südamega - tundlikud ja sensitiivsed. Edukad sõnadega ja tunnetega võrgutajad ja armastajad. Uhkustajad, pugejalik pealetükkivus naistele ning ärplemine meeste ees. Kehalisuse suhtes tunnevad sageli alaväärsust,füüsilises armastuses kehaliselt pinges.
Tunded ja emotsioonid tugevalt diferenseerunud “headeks” ja “halbadeks”. Tsementeerunud elamise strateegiad ja harjumused.
Pea teab, kuidas konkreetselt tegutseda, kuid kehas vähe jõudu neid plaane realiseerida.Otsivad oma ideede realiseerijaid teiste inimeste hulgast. Sageli fanaatilised oma mõtete ja tunnete pealesurujad - et kõik tunneksid ja mõtleksid nagu nemad. Sallimatus teistsugususe suhtes.

3. Naiselikult lapsik mees. Peas valdavalt naine – kehas valdavalt mees.

Naiselikkus peas püüab allutada mehelikkust kehas.
Hea kontakt intuitsiooniga, mis sageli hirmutab.
Palju fantaasiaid, kuidas võiks teha, kuidas oleks õige. Võrreldes ideede ja mõtete hulgaga vähe tegusid. Meeldib rääkida tegudest, neid alustada, kuid uute ideede ja uute alustatud tegude tõttu jäävad vanad lõpetamata. Madal enesehinnang.
Hea kontakt kehasoovidega, kuid pea ei oska oma kaootilisuse ja püsimatuse tõttu neid realiseerida. Tegusid teevad endid sundides ja takistades üheaegselt. Tegutsemisest vähe rahulolu – kogu aeg on sisemine sundus- peab tegema. Palju lõpetamata tegusid. Elavad pidevalt teistele, enese võimete alahindamine, rahulolematus iseendaga.
Palju eitatud emotsioone ja tundeid.Stressis ja pinges keha.
Seksuaalsed hirmud (et ei ole piisavalt tasemel) ja kompleksid -kardavad olla mehed lõpuni. Palju solvumisi ja süütundeid - tujukad.

4. Supernaiselik mees -- peas valdavalt naine - kehas valdavalt naine.

Harmooniliselt lõhestunud inimtüüp
Võimalus avalduda passiivse homona.
Võimetus midagi teha - suur ebakindlus ja hirm.Totaalne hirm aktiivsuse, agressiivsuse, viha, raevu, seksuaalsuse, mehelikkuse ees. Oskamatus oma elu korraldada.
Tunnete, emotsioonide rohkus ja sisemine sooline lõhestatus viib sagedastele depressioonidele, haletsus- ja lootusetusehoogudele elus ning strateegiatele eralduda välisest maailmast. Maailm ja elu tundub neile kannatusena, põrguna. Püüd lahkuda välisest maailmast sisemistesse maailmadesse, kasutades selleks erinevaid võimalusi: “Jumala juurde paradiisi”, “nägemuslikesse meditatsioonidesse”, kõikvõimalikesse kommuunidesse ja sektidesse, kus ise ei pea millegi eest vastutama ja midagi füüsilist tegema.; kloostritesse.
Ülisensitiivsed. Vaimsed nägijad. Näevad ja tunnevad igasuguseid teistele mõistetamatuid asju, samalajal kardavad neid ning ei oska nendega midagi peale hakata.
Nende inimeste hulgas on väga palju vaimse loomingu geeniusi, samuti alkohoolikuid ja narkomaane. Sageli probleemid järglaste saamisega.
Eesmärke pole. Tegutsevad abstraktsetes eluvaldkondades: müstikud, psühholoogia, religioonidega seotud inimesed, sagel usufanaatikud. Väga palju sellist inimtüüpi elab kloostrites.
Potensiaalsed pühakud -- uute usuvoolude, religioonide, põhjapanevate vaimsete uuenduste rajajad – juhul kui harmoniseerivad endi sees oleva mees ja naisenergia.

NAISED

1. Supernaiselik naine -- peas valdavalt naine - kehas valdavalt naine

Naiselikult harmooniline inimtüüp.
Säilitaja ja hoidja, unistaja. Tüüpilised kodukanad, väga truud, platoonilised armastajad. Lepivad ja tunnevad rõõmu sellest, mis on. Väga viljakad.
Tegutsemises abitud ja elus ebakindlad. Pidevalt vajavad kellegi tuge.Alistujad ja ohvrid.
Palju tundeid ja emotsioone, emotsionaalselt ebastabiilsed -- palju nuttu, palju naeru.
Kardavad mehi, samalajal tugevalt tõmbab nende poole (eriti matšode poole), lepivad nendega ja kannatavad.
On sisemaailmadesse orienteeritud -- Ülisensitiivsed.Vaimsed nägijad. Enamasti kannatavad oma tundlikkuse tõttu – palju hirme tundmatuse ees.
Potensiaalsed naispühakud, kui arendavad endis meesenergiaid.

2. Naiselikult lapsik naine -- Peas valdavalt naine - kehas valdavalt mees.

Naine peas püüab allutada meest kehas.
Keeruline ja sisemiselt vastuoluline tüüp.Tavaliselt kehaliselt mehelikud, hea kontakt soovidega, mida on palju, kuid pea ei tea, kuidas neid realiseerida. Pea mõtleb ühte, keha tahab teist – “ringisahmijad”. Tunded ja emotsioonid on kaootilised. Palju kannatamatust, ahnust, kadedust, süüdistusi ja solvumisi.
Palju füüsilisi seksuaalseid soove ja seksuaalset jõudu, kuid kardetakse ja häbenetakse selle ilminguid.
Kipuvad konkureerima meestega. Palju kaootilist, agressiivset, mitte juhitavat jõudu—purustajad elus.
Palju jõudu, vähe mõistmist.

3. Mehelikult lapsik naine -- Peas valdavalt mees - kehas valdavalt naine.

Mees peas püüab allutada naist kehas.
Palju emotsioone, mida püütakse kontrollida ja alla suruda, mitte välja näidata.
Hea loogika, analüüsivõime ja kõrge sensitiivsus.Püüavad endile kõike kirjeldada ja põhjendada.Intensiivne sisedialoog. Vähese jutuga, esitavad endile pidevalt küsimusi - miks?, miks?
Materiaalses maailmas võivad palju saavutada. On paindlikud ja väga kavalad. Püüavad arendada endis meesomadusi ja kardavad demonstreerida oma naiselikkust.Oskavad hästi teadlikult manipuleerida.

4. Supermehelik naine -- Peas valdavalt mees - kehas valdavalt mees.

Harmooniliselt lõhestunud inimtüüp.Tüüpilised nn. Bisnesleedid, ärinaised. Materiaalsed nägijad.
Pere ja emarolli jaoks pole neil aega ega tahtmist. Eitavad endi naiselikkust. Sagedasti vanatüdrukud ja elavad üksinda.
Konkureerivad meestega kõiges ja püüavad teha meeste tegusid meeste moodi. Hea kontaktsoovide,Tahte ja tegudega.Sageli sõjaväelased, kaskadöörid, ekstreemsportlased, naisõiguslased. Iseloomulik on hoolivuse, sallivuse puudumine iseenese ja maailma suhtes— see-eest on palju viha ja raevu, agressiivsust takistuste, ebamugavuste, teistsugususe suhtes.
Rahuldamatud füüsilised seksuaalsoovid.Meeste alandajad ja hävitajad.
Selle inimtüübi hulgas on palju aktiivseid lesbisid.
Potensiaalsed naismaagid. Maagilised omadused hakkavad avalduma, kui nad õpivad jaatama ja väljendama naiselikkust iseenestes.

Inimesed, kellel peas palju naisenergiat ja kehas meesenergiat, on eriti edukad ärides, kus otsuseid on vaja vastu võtta intuitiivselt - näiteks börsidel, kasiinodes, kõikvõimalikes õnnemängudes.
Sageli on nad vasakukäelised
Inimesed, kellel on nii peas kui kehas palju meesenergiat,
on materiaalsuse loojad. Neil on võime anda teiste ideedele, mõtetele materiaalne vorm. Neil on hea kontakt materialiseeriva jõuga – Tahtega.
Inimesed, kellel on peas ja kehas palju naisenergiat, on Naguali ehk vaimsetes sfäärides tegutsejad. Neil on võimed näha materiaalsete vormide olemuslikke põhjusi. Sageli usutegelased.
Inimestel, kellel on peas palju meesenergiat, kehas aga naisenergiat, on sisemiselt vastuolulised, mis meestel ja naistel avalduvad erinevalt. Palju füüsilisi ja energeetilisi kannatusi - eluraskusi.

Sooliselt lõhestunud inimtüüpide kokkuvõtvad kirjeldused:

Mehelikud naised reeglina kardavad naiselikkuse füüsilisi, emotsionaalseid ja informatiivseid avaldumisvorme iseendis.välditakse naiselikke tundeid ja nende väljendamist, emadust, füüsilist jõuetust, teadmatust. Situatsioonides, kus need omadused ilmuvad, tuntakse endid ebamugavalt ja kiputakse iseennast või teisi süüdistama. Pikka aega kestes viib selline olukord kannatuste ilmumisele naiselikkusega seotud kehavormides ja organites.
Kuna tänapäeva läänemaailm on orienteeritud mehelikele energiatele - teistsugususe alistamisele, agressiivsusele, tunnete allasurumisele, füüsilistele soovidele, iseenda sundimisele ilma rahuloluta - seda eriti naiste hulgas. Võib öelda, et väga paljud füüsilised kannatused naistel tulenevad sisemistest keeldudest olla naine.

Naiselikel meestel on tavaliselt raskusi otsustavusega, enesekindlusega; tegude alustamise, tegemise ja lõpetamisega; füüsilise jõuga. Nad väldivad otsuste vastuvõtmist, vastutust. Sageli on füüsilised alaväärsuskompleksid, mida püütakse varjata informatiivsete kujutluste (teadmiste) ahmimisega enestesse. Püüdlevad kõikvõimaliku müstilisuse poole ja väldivad intensiivset füüsilist liikumist ning viha ja raevu avaldumist.
Naiselikud mehed on sensitiivsed, tundlikud, emotsionaalsed, kuid ei oska vallata seda mida tunnevad ja näevad. On nõrk kontakt eesmärkidega, oma kehaga ning on palju hirme.

Igat inimenst võib paigutada ühte nendest inimtüüpidest, kusjuures ühe inimtüübi omadused avalduvad igapäevaelus domineerivalt.
Sõltumata sellest, millises inimtüübis asutakse, on võimalik harmoniseerida iseendas olevad mees ja naisenergiad.
Erinevate inimtüüpide jaoks on see protsess erinev, kuid oma isiksuslikke omadusi saavad muuta kõik.
Omada soovi ja valmisolekut enesemuutmiseks - see on kõige esmane ja kõige raskemini täidetav tingimus.
Sellised sisemised inimtüübid kujunevad välja koduse ja sotsiaalse kasvatuse koostoimel - need on elu jooksul omandatud iseennast ja maailma suhtestavad rollid, mis on häälestanud kehas toimuvad füsioloogilised, emotsionaalsed ja informatiivsed protsessid enestele vastavateks ning mis avalduvad veendumustena; emotsionaalsete põhiseisunditena; elamise strateegiatena--lõppkokkuvõttes harjumuste ja tervisliku seisundina.

Inimtüüpide kirjelduse süsteem muutub palju värvikamaks, elulähedasemaks, kuid ratsionaalse mõistuse jaoks ka keerulisemaks, kui lisaks paremalt ja vasakult tulevale jõule tuua sisse elujõu jaotumine keha esi - ja tagakülje vahel ning pea - ja keha vahel.

Mida rohkem on kõikide nende kolme erineva suuna suhtes elujõu jaotused sisemiselt tasakaalus, seda rohkem on inimese tervikolemus tajutav kõige erinevamate valikuvõimaluste ja kõige erinevamate elamise strateegiatena ning mis energeetiliselt on kogetav sfäärilise vormina inimese ümber – sisemise ja välise Vabadusena.

Tasakaalustamatus loob inimese ümber kõige erinevamaid moondunud energeetilisi konfiguratsioone, mis on tajutavad valikuvõimaluste puudumistena ning eitustena ja kiindumustena erinevatesse elusündmustesse.
Need elujõu jaotumised ei ole otseselt nähtavad füüsilisele nägemisele ehk Esimesele Tähelepanule; küll aga on nad kogetavad vaimse nägemisega ehk Teise Tähelepanuga.

Enesearendamise programmi “MÄNGUD MAAILMADES” Viienda astme seminari “MEES-JA NAISENERGIATE MAAILMAD”

võetaksegi süviti vaatluse alla:

Selleks me teeme erinevaid informatiivseid, emotsionaalseid ja füüsilisi praktikaid (teeme läbi meelerännakuid, suhtlemismõtluseid, hingamistehnikaid, joonistamise ja vormimise praktikaid, tantsime ja teeme dünaamilisi mõtlusi), mis on läbi põimitud erinevate teooria lõikudega.

Seminari läbides tekib reaalne võime tajuda iseendas ja ümbritsevas ruumis In ja Jan printsiibi suhet ning oskus seda teadlikult harmoniseerida.Tekib võime näha iseennast ja maailma läbi vastassoo silmade.

Tõnu Talimaa. 15.04.2002

Kommenteeri seda artiklit!